ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на потребителите на мобилно приложение „Градски транспорт Бургас” (англ.ез.-“Public Transport Burgas”) Настоящата политика за защита на личните данни е приета в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и цели да Ви информира за Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, тъй като същият е създаден да Ви разясни основните правила, които общинското предприятие “Бургасбус” ЕООД, гр. Бургас, (наричано по-долу Дружеството) прилага при събирането и обработването на личните Ви данни. Имайте предвид, че мобилното приложение не използва бисквитки, нито събира други лични данни извън изрично посочените в настоящата политика. В случай, че мобилното приложение Ви препрати към други външни сайтове, молим да съобразите, че “Бургасбус” ЕООД не отговаря за събираната от тези сайтове информация и любезно Ви каним да се запознаете с политиките за защита на личните данни на съответния сайт.
  1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:
  Наименование и правна форма: “Бургасбус” ЕООД, ЕИК: 812114464, Регистрирано по ЗДДС, седалище и адрес на управление: гр.БУРГАС, ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 Представляващ: Петко Драгнев, Тел.: +35956846765 e-mail:  [email protected]   „Бургасбус” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, собственост на Община Бургас, с основна дейност извършване на автобусен и тролейбусен превоз на пътници по разписание в община Бургас. Дружеството поддържа мобилното приложение „Градски транспорт Бургас”, (наричано по-долу „Приложението“ или „Мобилното приложение“) като част от основната си дейност. Приложението е създадено с цел предоставяне на информация за движението на превозните средства и предоставяне на възможност за закупуване на продукти във връзка с ползване на услугата „обществен превоз на пътници“, осъществяван в рамките на Община Бургас. Приложението предоставя на потребителите си информация за възможностите за пътуване от и до избрана от тях точка чрез градския транспорт, вкл. автобусен, тролейбусен и всякакъв друг вид транспорт. Освен това приложението дава възможност на потребителите бързо, лесно и удобно да закупуват продукти, предлагани съгласно тарифната политика на Бургасбус.   КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС Всяко лице може да се свърже с нас на всеки от горепосочените адрес, телефон, имейл, а именно: гр.БУРГАС, ул. ИНДУСТРИАЛНА 1, тел.: +35956846765, и-мейл адрес: [email protected] Ако се нуждаете от повече информация относно събирането на Вашите лични данни, тяхното съхранение, използване, предоставяне, унищожаване, достъп и др., можете  да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни.  
  1. ЛИЧНИ ДАННИ
Какво означава „лични данни на физически лица” – това са всички данни, чрез които може да се идентифицира едно физическо лице.   Личните данни, които Вие предоставяте на Предприятието при регистрация в мобилно приложение „Градски транспорт Бургас”:
  • Име и Фамилия*
  • Потвърждение за навършени 18 години**
  • И-мейл
  * Под име и фамилия, като вид лични данни, следва да се разбира само и единствено Вашите име и фамилия, посочени в документите Ви за самоличност. При регистрация чрез самото приложение Вие посочвате име и фамилия, а при регистрация чрез Google и Facebook приложението използва посочените от Вас име и фамилия в Google и Facebook. Вашите действителни име и фамилия могат да се различават от тези, посочени от Вас при регистрация в приложението, Google или Facebook. Това, обаче, не са лични данни по смисъла на българското законодателство и Дружеството не носи каквато и да било отговорност за тяхното събиране, съхраняване, използване, предоставяне, унищожаване. **  При използване на Мобилното приложене, при регистрация в него, както и при закупуване на билет или сключване на абонамент, Вие потвържавате, че имате навършени 18 години. Само в такъв случай можете да използвате услугите ни; ЗА КАКВА ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 1./ Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на транспортна услуга„обществен превоз на пътници“ чрез използване на мобилно приложение „Градски транспорт Бургас” Посочените по-горе лични данни от профила Ви Вие предоставяте, за да може да сключим договор за транспортни услуги „обществен превоз на пътници“ – чрез покупка на съответен продукт съгласно тарифната политика на Бургасбус ЕООД, както и да Ви индивидуализираме като страна по конкретния договор и установяване качеството Ви на „пътник“ в средствата за обществен превоз за пътници. Освен за сключването на договор личните Ви данни се събират и за изпълнение на този договор, по който и двете страни – Вие, като Потребител и Дружеството, като Доставчик на транспортни услуги, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове. Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП; КЗ; 2./ Функциониране на мобилното приложение След  инсталиране на мобилното приложение, същото получава достъп до следната информация от Вашето устройство: Идентификатор на Вашето устройство – за да може да свържем действията, които извършвате в Приложението (натискане на бутони и т.н.) именно с Вашето устройство и да изпълним заявките Ви; Данни за входящи телефонни разговори – за да можете да получавате обаждания, докато приложението е активно; Съхранение (дисково пространство на телефона) – за инсталация на Приложението; Данни за Wi-fi и мобилен интернет – за достъп до Интернет от Приложението; използване на хардуера за отпечатъци – за интеграция със системите за разплащане. Достъпът до тези данни ни е необходим, за да може да работи Приложението и да осъществява функциите, които са предвидени в него. Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;   3./Достъп до местоположението Ви След Ваше съгласие получаваме достъп и до местоположението Ви (Локация), което се използва само за Ваше улеснение и удобство – за да Ви показваме най – близките до Вас спирки, разписанието им и възможните билети за закупуване. Достъпът до локацията Ви не е задължителен и съгласието Ви за получаването му може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието става чрез и-мейл до нас, от настройките на устройството Ви или чрез изтриване на Приложението. Имайте предвид обаче, че в случай, че оттеглите съгласието си за достъп до локацията Ви, няма да имате възможност да виждате най – близките до Вас спирки и свързаната с тях информация. Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; 4./ Защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора Освен за сключването и изпълнението на договор личните Ви данни се събират и за случаите на неизпълнение на този договор. Така за целия срок на договора и двете страни по него – Вие, като Купувач и Дружеството, като Продавач, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове, като всяко действие, което се отклонява от уговореното, дава право на всяка една от страните да защити правата си по съответния ред, включително чрез използване на необходимите лични данни. Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП; 5./ Счетоводна отчетност и данъчни цели Данни за сключените между нас договори се съхраняват и обработват във връзка със задълженията на всички лица да извършват и поддържат данъчна отчетност и да заплащат данъци. В този случай Вашите лични данни могат да бъдат обработвани изцяло за данъчни цели. Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗСч; ЗКПО; ЗДДФЛ; ТЗ; ЗМИП;   КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.   КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ Личните Ви данни се съхраняват на собствен или нает от предприятието сървър. „Бургасбус” ЕООД е предприело всички необходими технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, включително и чрез ограничен достъп до сървъра, обособяване на данните, охрана и др.   ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ Вашите лични данни се съхраняват в различен срок, в зависимост от целта, за която се събират. 1./ Сключване, изпълнение на договора и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора – срок от 4 години от датата, на която настъпи цялостното и окончателно изпълнение на договора от страните или прекратяването на договора на друго основание. За цялостно и окончателно изпълнение на договора се счита моментът или датата, на които използвате закупеният от Вас продукт по тарифата на Бургасбус ЕООД. В случай, че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен, админстративен или друг ред – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен, административен или друг акт. 2./ Данни, необходими за функциониране на Мобилното приложение  – пазят се, докато изтриете Мобилното приложение от устройството Ви. 3./ Достъп до локацията Ви –преустановява се в момента, в който оттеглите съгласието си. 4./ Счетоводна отчетност и данъчни цели – срок до 10 години, считано от датата на последното плащане. Ако от страна на приходната администрация и/или други държавни органи са предприети действия по ревизии и/или проверки, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен със срока на съответните действия на държавната администрация.      КАК СЕ УНИЩОЖАВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ За избягване на всякакви нежелани негативни последствия във връзка с обработването на Вашите лични данни, с изтичане на срока, за който се съхраняват личните данни, същите ще бъдат унищожавани.   ПРЕДОСТАВЯТ ЛИ СЕ ДАННИ НА ДРУГИ ЛИЦА Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на други лица, в зависимост от целите, за които се съхраняват данните, а именно: 1./ Сключване, изпълнение на договора, защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора и функциониране на мобилното приложение на адвокат, съд, прокуратура, ДАНС, утвърдена куриерска фирма, на „Български Пощи“ ЕАД, на лица, отговарящи за техническата и софтуерна поддръжка на техника и операционни системи (IT специалисти, лица – представители на операционни системи). В случай, че желаете да установите точното име на лицата, на които са предоставени Вашите лични данни, моля обърнете се към нас на посочените в раздел I по-горе и-мейл, адрес  и телефон. 2./ Счетоводна отчетност и данъчни цели – на счетоводители и счетоводни кантори, на компетентните държавни и общински органи при поискване от тяхна страна, напр. НАП, Отдел МДТ към Община Бургас, ДАНС и др. 3./ Статистически цели – тези данни не се предоставят на други лица, с изключение на акционери, представляващи, служители на Предприятието и на компетентните държавни и съдебни органи и власти, ако е необходимо и изискано от тях.   ВНИМАНИЕ: Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на Комисията за защита на личните данни при извършването на правомощията й за контрол по спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.   
  • КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА във връзка с Вашите лични данни, които се обработват от нас?
  1./ Право на достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване обработването на  данните Ви Вие имате право да получите информация за това дали обработваме Ваши лични данни, кои точно лични данни обработваме, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Вие може да получите копие от личните Ви данни, които обработваме. Освен това Вие имате право да изискате от нас да актуализираме/коригираме Вашите лични данни, ако тези, с които ние разполагаме, са неточни (ако например вече не използвате предоставения ни и-мейл адрес). Вие имате право да поискате да не извършваме никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме (т.нар. ограничаване на обработването), както и да поискате изтриването на Вашите лични данни, когато същите вече не са небходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който същите се съхраняват. ВАЖНО: Вие предоставяте Вашите лични данни сами, въз основа на Ваше собствено решение, като „Бургасбус” ЕООД не извършва каквото и да било профилиране или автоматизирана обработка на личните Ви данни.    2./ Право на пренос на данни Вие имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, в  структуриран и широкоизползван формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/или администратори или лично или чрез преко прехвърляне на данните от нас на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.   3./ Право на възражение Разпоредбите на Регламента предвиждат правото Ви на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, ние ще прегледаме искането Ви и ще Ви отговорим по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично небходим по-дълъг срок.   4./ Право на жалба Вие можете да подадете жалба до Комисията  за защита на личните данни, за защита на  Вашите права и законни  интереси във връзка с обработването им.   ВАЖНО: В случай, че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на посочените по-горе адрес, телефон и и-мейл адрес. Нашият екип ще отговори на всички Ваши въпроси.